Popis služeb

a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

• Pracovně výchovná činnost s dětmi
• Pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby
• Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
• Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

c) Sociálně terapeutické činnosti

• Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

• Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
• Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

Základní principy fungování naší služby

Jako významné specifické principy svého fungování definujeme:

Bezplatnost služby – všechny služby jsou poskytovány bezplatně

Anonymita služby – je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem/zájemcem a pracovníky zařízení. Služba je poskytována i těm osobám, které nechtějí zveřejnit svou identitu

Veřejný přístup – veškeré služby jsou přístupné všem uživatelům/zájemcům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na rozsah problému, kvůli kterému uživatel do služby vstupuje

Individuální přístup k potřebám osob– služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a doprovázení uživatelů, k samostatnosti uživatelů a jejich sociálnímu začleňování

Podpora vhodného výchovného prostředí pro dítě– podpora všestranného harmonického rozvoje dítěte v rodině v rámci práva dítěte na příznivý rozvoj

Důvěrnost sdělení, diskrétnost – bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti

Respektování svobodné vůle – klademe důraz na to, aby uživatel/zájemce měl možnost volby Uživateli je umožněno, aby jednal na základě vlastního svobodného rozhodnutí a s porozuměním důsledků své volby. Uživateli při řešení jeho sociálního problému nabízíme různé způsoby řešení, pokud existují, s poukázáním na důsledky zvolené volby. Rozhodnutí je však vždy na samotném uživateli. Za uživatele pracovníci nerozhodují ani za něj nic nevykonávají. Aktivizují jej k tomu, aby učinil pozitivní změnu ve svém životě, popř. ve své rodině

Profesionalita – služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky

Neutralita – při jednání v rodině nikomu nestraníme

Flexibilita – služba se přizpůsobuje potřebám uživatelů/zájemců a pravidelně reviduje postupy práce a pravidla