Uživatelé/zájemci mají v průběhu využívání služeb zajištěna následující práva:

• Právo na ochranu osobní svobody (uplatnění svobodné vůle uživatele)
• Právo na ochranu soukromí
• Právo na ochranu před manipulací (např. vysvětlení skutečností související s poskytováním sociální služby srozumitelným způsobem)
• Právo nahlédnout do své dokumentace
• Právo uživatele na respektování vlastního přání, názoru, aktivního zapojení do průběhu poskytování sociální služby, na průběžné přehodnocování služeb a na ukončení služby (i bez udání důvodu)
• Právo na podání stížnosti (i anonymně)
• Právo na nestrannost pracovníka
• Právo uživatele na respektování rovnoprávného postavení
• Právo uživatele na srozumitelnou a důstojnou formu komunikace

 

Pravidla služby pro uživatele/zájemce

Uživatelé/zájemci jsou povinni dodržovat v průběhu využívání služby uvedená pravidla. V případě porušení uvedených pravidel může být uživateli/zájemci odepřeno další poskytnutí služby. Sankční řád je umístěn na viditelném místě v prostorách služby.

V celém areálu i v zařízení:

• V zařízení nepoškozuje a ani se z něho neodnášejí a neodcizují věci, totéž platí i pro věci ostatních klientů.
• V zařízení vyžadujeme dodržování základních společenských pravidel, nepoužívají se vulgární výrazy.                   
• V celém areálu je zakázána jakákoliv manipulace s drogami, alkoholem a cigaretami, zároveň je zakázáno vstupovat pod vlivem návykových látek.
• Zařízení v žádném případě nepodporuje žádné násilné a diskriminační chování (např. slovní urážení, vyvolávání konfliktů, šikanu apod.).
• Je zakázán vstup a manipulace se zbraněmi a předměty, které mohou být za zbraň považovány (nože, ostré předměty, žiletky apod.).
• V zařízení je zakázáno kouřit, brát drogy a pít alkohol. Tento zákaz platí i pro prostor před zařízením.
• V zařízení se nerozvíjejí žádné sexuální aktivity.
• V žádném případě se zde nehrají hry o peníze a jiné podobné věci, které by mohly být považovány za znak gamblerství.
• Je zakázáno zdržovat se ve vymezeném prostoru před zařízením po zavírací hodině.
• V zařízení se udržuje čistota a pořádek, každý si po sobě uklízí.

Při závažném porušení kteréhokoliv z těchto pravidel, může být klient ze zařízení vyloučen.