Nabídka jednorázových akcí a služeb preventivního charakteru ve školách, školských zařízeních a jiných institucích.

Aktivity jsou realizovány zkušenými a zaškolenými lektory v oblasti primární prevence, kteří mají kromě kvalifikace také praxi v oblasti práce s drogově závislými a jejich rodiči a v oblasti práce s dětmi a mládeží.

Východiskem pro nabídku aktivit je certifikovaný program školské primární prevence, který organizace realizuje již od roku 2008.

O jaké aktivity jde?

Jedná se o besedy, přednášky a semináře z oblasti sociálně rizikových jevů, jako je drogová závislost, patologické hráčství, sexuální promiskuita a nechráněný pohlavní styk, riziko pohlavně přenosných chorob, trestné chování, šikana, poruchy příjmu potravy aj.

Cílovou skupinou  jsou žáci a studenti základních škol, středních škol a středních odborných učilišť, pedagogové, rodiče, případně pracovníci jiných institucí, kteří projeví zájem o edukaci v oblasti sociálně rizikových jevů.

Cílem akcí je šířit osvětu v oblasti sociálně patologických jevů, předcházet jejich vzniku nebo zmírňovat jejich důsledky.

 

Časová náročnost: 2-3 vyučovací hodiny

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 30

Nabízená témata:

• Droga a závislost – obecné informace
• Legální drogy – účinky, rizika a možnosti řešení problémů, bourání mýtů
• Nelegální drogy – rozdělení, účinky, rizika a možnosti řešení        problémů, bourání mýtů
• HIV/AIDS a jiné choroby v souvislosti s exp. a užíváním NL – rizika přenosu nemocí, popis a prevence, bourání mýtů
• Umím říci NE – smysl, využití a nácvik dovednosti odmítání nejen drog
• Šikana – obecné informace co je šikana, kyberšikana, kdo je oběť,    agresor, kam se obrátit s žádostí o pomoc, jak jim předcházet
• Poruchy příjmu potravy – zdravý životní styl, kult   krásy, bourání mýtů o stravování, kontrole hmotnosti a dopingu, objasnění pojmu                   a základních charakteristik týkajících se PPP
• Trestní odpovědnost – zvědomení vlastní odpovědnosti za své jednání, informace o trestní odpovědnosti a rizicích okolního světa, o právech      a povinnostech v běžném životě, zvědomení souvislosti mezi naším    přáním, potřebou a právem, seznámení se základními lidskými právy.

Aktivity jsou přizpůsobeny věku žáků a studentů.

Cena

Cena akce: je smluvním výsledkem mezi poskytovatelem a konkrétní školou.
Způsob platby: převodem na bankovní účet na základě vystavené faktury


Časová náročnost: 1-2 vyučovací hodiny

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 30

Exkurzi lze realizovat v některém z těchto zařízení:

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Chomutově, v Kadani, v Prunéřově u Kadaně, v Ostrově, v Radonicích.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež je sociální službou, která dětem nabízí možnost zdravého využití volného času, pomoc s problémy ve všech oblastech života – škola, rodina, prostředí….

Exkurze do zařízení s cílem představit zařízení a jeho služby pro možnost včasného řešení problémů.

Vhodné pro věkové kategorie 6 – 26 let, zejména pro děti, které jsou ohroženy sociálně rizikovými jevy.

• K-centrum v Kadani, v Chomutově a v Karlových Varech.

K-centrum je sociální službou, která drogově závislým a osobám blízkým poskytuje, kromě služeb pro snížení zdravotních a sociálních rizik, také poradenství v oblasti zneužívání návykových látek.

Exkurze do K-centra s cílem představit zařízení a jeho služby pro možnost včasnějšího řešení problémů.

Vhodné pro žáky 9. tříd a studenty SŠ, SOU, OU.

Součástí exkurze je i beseda na vybrané téma dle nabídky.

Časová náročnost: 2 x 3 vyučovací hodiny

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 30

 

V reakci na dosavadní praxi NOVĚ nabízíme interaktivní seminář na téma:

Sám se sebou v pohodě – sebeobraz, sebeideál, sebepojetí.

Cílem dvou setkání je pomoci dětem se sebepřijetím, které hraje významnou roli ve vzniku rizikového chování, je-li v nepořádku. Seminář je vhodné kombinovat s vybranou jednorázovou aktivitou.

• Určeno pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ, SOU, OU.
• Studenti/žáci se učí vyjádřit k otázkám: Kdo jsem? Kým bych chtěl být?
• Student/žák dostane příležitost zjistit, jak velký je rozdíl mezi jeho sebeobrazem a sebeideálem a jak rozdíl prožívá.
• Student/žák dostane příležitost uvědomit si, jakým způsobem ovlivňuje naše chování k druhým to, jak se vidíme.
• Seminář je dvoublokový, druhý blok doporučujeme realizovat nejméně po jednom měsíci.