Nabízíme školám program VŠEOBECNÉ primární prevence realizovaný v rámci školní docházky s názvem SVĚTLEM K PREVENCI, který úspěšně prošel komisí pro CERTIFIKACI PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE U MŠMT.

Rozsah udělené certifikace:

• Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování.
• Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana.
• Rasismus a xenofobie.
• Sexuální rizikové chování, pohlavně přenosné choroby.
• Poruchy příjmu potravy.
• Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování.
• Právní vědomí napříč typy rizikového chování.

Cílovou skupinou jsou primárně žáci a studenti základních škol, středních škol a učilišť, sekundárně pedagogové a rodiče.

Pracovníci programu se řídí ETICKÝM KODEXEM , který ukládá ctít každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

Posláním programu je: 

Cíleně ovlivňovat postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování, užívání návykových látek (včetně legálních). Dále pak, aby si dokázal sám odpovědět na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace.

Zvýšit kompetenci odborné a rodičovské veřejnosti pro preventivní působení na své klienty a děti a pro včasné řešení již vzniklého problému v souvislosti s nežádoucími sociálními jevy.

Východiska, cíle a metodika programu

Program primární prevence rizikového chování a užívání návykových látek je zaměřen na ovlivňování postojů a chování dětí na ZŠ, SŠ a SOU. V náplni nesledujeme pouze drogovou problematiku, ale zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností, schopností autonomního rozhodování, posilování sebevědomí a sebejistoty, zodpovědnosti za své jednání atd.

V celém programu je kladen důraz na bezdrogový způsob života a posílení zdravého způsobu života. 

Práce je interaktivní a kontinuální, využívá aktivní účasti dětí.

Program:

– je dlouhodobý (Na základních školách pracujeme s jednou třídou od 4. nebo od 6. třídy až do 9. třídy. Na středních školách a učilištích od 1. do 3. ročníku.)

– je interaktivní (Celá cílová skupina je aktivně zapojena.)

– je komplexní (Nezaměřuje se pouze jen na drogovou prevenci, ale zabývá se tématy jako je šikana, rasismus, intolerance, komunikace, asertivita, sexuální chování, pohlavně přenosné choroby atd.)

– využívá skupinovou dynamiku a práci s malou skupinou (Pracuje s komunikačními dovednostmi, sebevědomím, vychovává ke zdravému životnímu stylu, pomáhá v rozvoji osobnosti a utváření žebříčku hodnot. Pracuje vždy s jednou školní třídou.)

– je návazný (Pokud se v životě dítěte či ve škole vyskytne problematická situace, lektoři odkazují a spolupracují se zařízeními, která jsou kompetentní k řešení této situace.) 

Návazná péče – Světlo Kadaň z.s. má vytvořenou síť služeb v rámci návazné péče pro řešení již vzniklého problému.

Provozní doba programu:

Pondělí – pátek dle domluvy. V rámci programu je jeden blok 3 vyučovací hodiny.

Kapacita programu:

Kapacita programu je stále volná.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PROGRAMU

Navázání spolupráce se školou:

Spolupráce se školou  je navázána uzavřením Smlouvy o realizaci programu Světlem k prevenci – programu specifické všeobecné primární prevence. Jsou v ní popsány cíle programu, závazky organizace a školy, způsob platby atd.

Nejstěžejnější podmínky pro uzavření Smlouvy ze strany organizace: 

Škola se zavazuje, že vytvoří vhodné podmínky pro program:

• Na blocích programu smí být účasten pouze třídní učitel, který se aktivně zapojuje do programu.
• Pro práci v rámci bloku je poskytnuta třída (místnost), kde je možné utvořit kruh ze židlí a kde není problémem, pokud bude při programu třída hlučná.
• Během programu nebude narušován průběh bloku – vstupy jiných učitelů, zadávání úkolů – A TO I BĚHEM PŘESTÁVEK.
• Pokud lektoři upozorní na možný problém, který se u žáka projevil a jeví se vážný (šikana,…), škola se zavazuje, že případ prošetří a pokud se problém potvrdí, podnikne potřebné kroky k vyřešení.
• Škola se zavazuje, že bude s lektory jednat rovnocenně a s úctou.

Objednávky programu přijímá vedoucí programu: 

Bc. et Bc. Petra Broumská

E-mail: [email protected]

Telefon: +420 725 961 795

 

Fotogalerie