Nabízená témata:

• Drogy a závislosti obecně – pevná fakta, účastníci dostávají informace o rozdělení, účincích a rizicích spojených s užíváním návykových látek, bourání mýtů, které se pojí s užíváním, ze vybrat pouze jednu návykovou látku, dle potřeb.
• Streetwork, nízkoprahové kluby a centra – postaveno na osobních zkušenostech terénního pracovníka s toxikomany v jejich     přirozeném prostředí. Cílem je seznámení se zařízeními, která poskytují poradenství a pomoc. Přednášku lze uspořádat v některém z našich   zařízení.
• Problematika návykových látek ve školství – přednáška je zaměřena zejména na legislativu spojenou s návykovými látkami a na trestní odpovědnost.
• Dítě a droga – cílem přednášky je zvýšit informovanost pedagogů a rodičů v drogové problematice, včas identifikovat problémové chování spojené s návykovými látkami, objasnit příznaky užívání návykových látek a informovat o možnostech poradenství a pomoci v této oblasti.
• Šikana – předání obecných informací o tom, co je šikana, kyberšikana, kdo je oběť, agresor, kam se obrátit s žádostí o pomoc, jak jim předcházet.
• Poruchy příjmu potravy – předání informací o zdravém životním stylu, kultu krásy, bourání mýtů o stravování, kontrole hmotnosti a dopingu, objasnění pojmu a základních charakteristik týkajících se PPP.
• Trestní odpovědnost mládeže – vysvětlení osy trestního řízení, role orgánů činných v trestním řízení ve věcech mládeže, postavení pachatele a oběti, sankčního systému, opatření ukládaných dětem a mladistvým, bourání mýtů.

• Kyberprostor – během přednášky se účastníci seznámí se základními pojmy souvisejícími s riziky on-line světa, současně získají informace o tom, jak zde být v bezpečí, zjistí, jaké aplikace jsou aktuálně nejpoužívanější, čím lákají děti a mladistvé, v čem mohou spočívat rizika jejich užívání, dále se naučí, jak zabezpečit počítač, zablokovat určité stránky, a též se dozví, na koho se obrátit v případě potíží.

 

Cena

Cena akce: je smluvním výsledkem mezi poskytovatelem a konkrétní školou (dle časové náročnosti: 1-2 vyučovací hodiny)
Způsob platby: převodem na bankovní účet na základě vystavené faktury
Minimální počet účastníků: 6
Maximální počet účastníků: 30

Abeceda rizikové mládeže – zážitkový workshop