Nabízená témata:

• Drogy a závislosti obecně – obsah této přednášky je zaměřen na pevná fakta, ve kterých účastníci dostávají informace o rozdělení, účincích a rizicích spojených s užíváním návykových látek. Zaměřuje se na bourání mýtů, které se pojí s užíváním návykových látek. Lze vybrat pouze jednu návykovou látku, dle potřeba školy.
• Streetwork, nízkoprahové kluby a centra – téma je postaveno na osobních zkušenostech terénního pracovníka s uživateli návykových látek v jejich přirozeném prostředí. Cílem je seznámení se zařízeními, která poskytují poradenství a pomoc. Přednášku lze uspořádat v některém z našich zařízení.
• Problematika návykových látek ve školství – přednáška je zaměřena zejména na legislativu spojenou s návykovými látkami a na trestní odpovědnost.
• Dítě a droga – cílem přednášky je zvýšit informovanost pedagogů a rodičů v drogové problematice, včas identifikovat problémové chování spojené s návykovými látkami, objasnit příznaky užívání návykových látek a informovat o možnostech poradenství a pomoci v této problematice.
• Šikana – kdo je oběť, kdo agresor, možnosti řešení.
• Poruchy příjmu potravy – bulimie, anorexie – jaký je mezi nimi rozdíl, jak vznikají, kdo jimi nejčastěji trpí, jaké jsou příčiny a jestli se dají vyléčit.
• Specifika romského žáka – informace o specifikách romského etnika, možné příčiny problémů v práci s romským žákem, možnosti řešení.

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 30