SAS je službou sociální prevence, dle zákona o sociálních službách, která musí být poskytována na základě Standardů kvality sociálních služeb MPSV, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie a Etickým kodexem sociálních pracovníků.

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Služba je poskytována terénní (jde tedy o formu služby poskytovanou převážně v přirozeném sociálním prostředí rodiny), popř. ambulantní formou, rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Projekt

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1. 4. 2017 – 31. 3. 2020