Menu

Uživatel může podat stížnost:

1) ústní formou: sdělit stížnost (záznam je proveden do Knihy stížností):

• pracovníkovi služby
• vedoucímu služby

2) písemnou formou: 

• anonymní schránka, kniha přání a stížností, které jsou umístěny na viditelném místě v zařízení a vedoucí nebo jím pověřený pracovník je kontrolují každý den po skončení provozní doby

• oficiálním dopisem k vedoucímu zařízení,

     • Vedoucí K-centra Kadaň: Bc. J. Urbánková, Budovatelů 1720, 732 01 Kadaň
     • Vedoucí K-centra Chomutov: Mgr. Z. Nováková, Hálkova 224, 430 01 Chomutov
     • Vedoucí K-centra Karlovy Vary: Mgr. Nikola Kužvartová, DiS., Sportovní 359/32, 360 01 Karlovy Vary
     • Vedení organizace: Mgr. Jan Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň

Postup vyřizování stížností, chronologický postup při neuspokojení stížnosti/doba vyřízení:

• Stížnost řeší pracovník zařízení přímo s uživatelem/zájemcem tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení/tentýž den (pracovník provede písemný záznam o stížnosti)

• Stížnost je postoupena vedoucímu zařízení a řešena přímo s uživatelem/zájemcem tak, že jej vyslechne a podá adekvátní vysvětlení nebo navrhne řešení/tentýž den.

• Stížnost je uvedena v Knize stížností – v rámci týmové porady je stížnost probrána a řešena a řešení je zapsáno ke stížnosti/do 14 dnů.

• Stížnost je písemně adresována vedoucímu zařízení, který o tomto informuje vedení organizace a stížnost je probrána na týmové poradě, vedoucí je povinen se vyjádřit ke stížnosti písemnou formou/do 14 dnů.

• Stížnost je písemně postoupena vedení organizace, která se vyjádří ke stížnosti vždy písemnou formou/do 14 dnů.

• Stížnost je postoupena vedení organizace formou rozhovoru s uživatelem/zájemcem/do 14ti dnů je nabídnut termín rozhovoru.

• Stížnost je postoupena výkonnému výboru organizace, do 14 dnů od jejího podání se provede její prošetření, které je nejpozději do 30 dnů – sděleno uživateli/zájemci písemnou formou.

• V případě anonymní stížnosti je vyjádření ke stížnosti umístěno na nástěnku v kontaktní místnosti/do 5ti pracovních dnů.

Uživatel se může proti rozhodnutí o vyřízení stížnosti odvolat a to vždy na nadřazený orgán, který rozhodnutí vydal, a to nejpozději do 14 dnů od přijetí rozhodnuti.

• V případě, že pravidla pro vyřizování stížnosti nestačí pro uspokojení uživatele/zájemce, je seznámen s tím, že může podat stížnost Ministerstvu práce a sociálních věci ČR, Asociaci neziskových organizaci a instituce zabývající se ochranou lidských prav: 

     • Ministerstvo práce a sociálních věci, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, email: posta@mpsv.cz
     • Asociace nestátních organizací, Koněvova 95, 130 00 Praha 3, tel.: 777 744 660, email: ano@asociace.org
     • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, podatelna@ochrance.cz o oddělení rovného zacházení: Mgr. Michal Čermák – 542 542 389 o oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody a ochrany práv dětí: Mgr. Petra Zdražilová – 542 542 366
     • Liga lidských práv, Burešova 6, 602 00 Brno, tel.: 545 210 446, email: brno@llp.cz
     • Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha – Smíchov, tel.: 220 515 223, email: sekr@helcom.cz