Menu

Základním principem služeb je snadná dostupnost, bezplatnost, nedirektivní přístup k uživatelům, respektování osoby uživatele, naprostá diskrétnost, přístup založený na prevenci, nikoliv represi. Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost. 

Nízkoprahovost – snažíme se, aby služba byla pro cílovou skupinu maximálně dostupná. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.
Anonymita – je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem/zájemcem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat uživatelé/zájemci, rodiče, přátelé, partneři nebo příbuzní problémových uživatelů či závislých. Pokud sami nechtějí, nemusí o sobě uvádět žádné podrobnější informace či identifikační údaje. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace uživatele/zájemce způsobenou vstupem do zařízení, sbíráním dat či evidencí.
Vycházet z individuálních potřeb osob – služby jsou poskytovány všem uživatelům/zájemcům na základě jejich individuálních potřeb. Protože každý jedinec funguje poněkud odlišně, nelze používat obecně u všech uživatelů drog stejné techniky, intervence či způsoby léčby.
Respektování svobodné vůle – klademe důraz na to, aby uživatel/zájemce měl možnost volby. Uživatel/zájemce má právo rozhodnout se pro abstinenci, nebo pro život s drogou. V případě druhé volby se snažíme mu nabídnout určité formy péče. Uživatelům/zájemcům napomáháme porozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život.
Veřejný přístup – veškeré služby jsou přístupné všem uživatelům/zájemcům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání či způsob její aplikace.
Bezplatnost – všechny služby jsou poskytovány bezplatně.
Flexibilita – služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám uživatelů/zájemců a drogové scény. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.
Dodržování práv uživatelů/zachování lidské důstojnosti – uživatelé/zájemci se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto je důležité vytvořit podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti.
Působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti osob – pracovníci služby poskytují služby takovým způsobem, aby nedocházelo ke vzniku závislosti uživatelů na službě, za uživatele nevykonávají činnosti, které jsou si sami vzhledem ke svým schopnostem a možnostem zajistit.
Posilovat sociální začleňování osob – služby jsou poskytovány za účelem sociálního začlenění osob, tzn., nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace uživatelů a jejich případného vyloučení ze společnosti. Pracovníci s uživateli pracují takovým způsobem, který zajišťuje sociální začleňování osob do společnosti a běžného způsobu života.