Menu

Širší pojetí práv uživatelů terénního programu:

• Máte právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na pohlaví, věk, sexuální orientaci, víru;
• Máte právo využít všechny nabízené služby v takové míře, v jaké chcete a potřebujete v rámci pravidel stanovených programem;
• Máte právo na respekt a individuální přístup;
• Máte právo na vykání;
• Máte právo odmítnout nabízené služby, či služby bez udání přestat využívat;
• Máte právo na zachování své lidské důstojnosti a svého bezpečí, na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání;
• Máte právo využít služby anonymně a bezplatně;
• Máte právo na ochranu osobních a citlivých údajů;
• Máte právo se dozvědět všechny kontakty a potřebné informace o zařízeních poskytující detoxifikaci, léčbu, následnou péči apod.;
• Máte právo vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se k Vaší osobě a nahlížet do ní;
• Máte právo vědět, jakými pravidly se máte řídit a co bude následovat za jejich porušení;
• Máte právo podat stížnost s možností odvolání. Pracovníci jsou povinni Vás seznámit se systémem podávání stížností;
• Máte právo vyjadřovat se ke všem službám a pracovníkům programu, vznášet připomínky a nápady;

Uživatelé/zájemci jsou povinni dodržovat v průběhu využívání služby uvedená pravidla:

• Zákaz manipulace s drogami (včetně aplikace) – zákaz obchodování s návykovými látkami v přítomnosti terénního pracovníka, včetně domlouvání si takového obchodu
• Zákaz násilného chování – zákaz verbální a fyzické agrese ze strany uživatele vůči terénnímu pracovníkovi či jiné osobě
• Zákaz ničení nebo zcizování majetku ostatních uživatelů, pracovníků,
• Zákaz hovořit o trestné činnosti, která není řešena ze strany orgánů činných v trestním řízení (Sankce za porušení: uživatel je upozorněn na porušení pravidla a okamžitě je s ním ukončen kontakt).
• Uživatel nesmí omezovat na právech jinou osobu. Pokud k omezování práv jiné osoby dochází, jsou jeho práva na seberealizaci zpochybnitelná. Sankcí za porušení pravidel je možnost odmítnutí poskytnutí služby, včetně výměny. Zásadní pravidla musí být jednoznačně a od počátku známá všem uživatelům i pracovníkům. Při porušení těchto pravidel se uživatel vystavuje riziku okamžitého ukončení léčby.