Menu

Širší pojetí práv uživatelů terénního programu:

• Jste/li žena nebo muž, ať jste bílý nebo černý, ať věříte v Boha či jste bez víry, zkrátka ať jste, jací jste, máte právo na všechny nabízené služby.
• Máte právo na zachování své lidské důstojnosti a svého bezpečí, nikdo se Vás nebude snažit měnit bez Vašeho svolení a bez toho aniž byste chtěl/a měnit své názory, přesvědčení a nikdo Vám nebude sahat do Vašeho svědomí.
• Jste odpovědný/á za své chování a tak na Vás tady budeme také nahlížet. Pokud si přejete něco změnit, můžete nám to říct.
• Máte právo se dozvědět vše potřebné o službách, které nabízíme, pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se, jsme tu od toho, abychom Vám vše vysvětlili.
• Pokud s něčím nesouhlasíte či se Vám něco nelíbí na službě, kterou nabízíme, můžete ji přestat využívat bez udání důvodu. Jste odpovědný za svá rozhodnutí. Rádi bychom ale věděli, že se Vám něco nelíbí.
• Máte právo se vyjadřovat ke všem službám a pracovníkům našeho programu. Pokud máte pocit, že by se dali věci dělat jinak, ať už se jedná o službu či o přístup pracovníků k uživatelům, rádi Vám předáme informace o tom, jakým způsobem a komu si stěžovat. Pokud se jedná o drobnější námitky, můžete využít přímo terénního pracovníka nebo napsat dopis. Terénní pracovník Vám předá případné odpovědi.
• Je na Vás, zda se rozhodnete vstoupit do psychoterapeutického léčení či poradenství, pracovníci Vás budou informovat o možnostech, které se Vám nabízí. Pokud nebudeme schopni vyhovět požadavkům, dáme Vám kontakt na jiná zařízení.
• Služby, které poskytujeme, jsou anonymní a bezplatné, pokud se rozhodnete zůstat v anonymitě, budeme to respektovat. Pracovníci si Vás zapíší pod anonymní kód. Všechny informace, které nám sdělíte, zachováme v mlčenlivosti. Pozor i mlčenlivost má však své meze. Bližší informace získáte od terénního pracovníka.
• Máte právo se dozvědět všechny kontakty a potřebné informace o zařízeních poskytující detoxifikaci, léčbu, následnou péči apod.
• Máte právo vědět, jakými pravidly se máte řídit a co bude následovat za jejich porušení. Pravidla Vám předá pracovník terénního programu. Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se pracovníků, rádi odpovíme.
• Zajímáme se o Vaše připomínky a nápady. K jejich sdělení můžete využít několik variant, můžete je sdělit ústně některému z pracovníků či je napsat do knihy připomínek a nápadů, kterou má u sebe terénní pracovník. K dispozici je Vám také anonymní schránka na vzkazy, která je umístěna na budově zázemí terénních pracovníků. K té můžete využít poštovní schránku u dveří do organizace. Jestliže se rozhodnete podat stížnost, pracovníci jsou Vám povinni sdělit systém podávání stížností.

Uživatelé/zájemci jsou povinni dodržovat v průběhu využívání služby uvedená pravidla:

• Zákaz manipulace s drogami (včetně aplikace) – zákaz obchodování s návykovými látkami v přítomnosti terénního pracovníka, včetně domlouvání si takového obchodu
• Zákaz násilného chování – zákaz verbální a fyzické agrese ze strany uživatele vůči terénnímu pracovníkovi či jiné osobě
• Zákaz ničení nebo zcizování majetku ostatních uživatelů, pracovníků,
• Zákaz hovořit o trestné činnosti, která není řešena ze strany orgánů činných v trestním řízení (Sankce za porušení: uživatel je upozorněn na porušení pravidla a okamžitě je s ním ukončen kontakt).
• Uživatel nesmí omezovat na právech jinou osobu. Pokud k omezování práv jiné osoby dochází, jsou jeho práva na seberealizaci zpochybnitelná. Sankcí za porušení pravidel je možnost odmítnutí poskytnutí služby, včetně výměny. Zásadní pravidla musí být jednoznačně a od počátku známá všem uživatelům i pracovníkům. Při porušení těchto pravidel se uživatel vystavuje riziku okamžitého ukončení léčby.