Menu

Poslání

Posláním terénních programů pro osoby závislé (látkové i nelátkové závislosti) je prostřednictvím poskytovaných služeb v přirozeném prostředí uživatelů minimalizovat sociální a zdravotní rizika u těchto osob a tím ochrana celé společnosti. Služba usiluje o změnu rizikového chování u klientů a jejich vedení k životnímu stylu s výhledem abstinence.

Cíle

Cílem programů je poskytovat osobám služby vedoucí ke snížení škod na fyzickém a psychickém zdraví, sociálních rizik vedoucích ke snížení jejich sociální exkluze (viz dále). 

V rámci programů je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog – tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita, záněty žil …), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy…) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, uživatelovy dluhy na zdravotním pojištění …) 

Obecnými cíli služby jsou: 

• Navázat kontakt se skrytou populací uživatelů drog a osob závislých a vytvořit vzájemnou důvěru mezi nimi a pracovníky služby
• Prohloubit již navázaný kontakt směrem ke změně rizikového chování klienta, od více rizikového k méně rizikovému (sdílení materiálu → pravidelná výměna; intravenózní aplikace → kombinace intravenózní aplikace a kapsle; intenzivní, častá aplikace/užívání → redukce apod., život na ulici → ubytovna, podnájem atd.)
• Odstranit opakované používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů)
• Informovanost uživatelů o rizicích spojených s užíváním nealkoholových a alkoholových drog (druhy, účinky drog, ale též způsoby aplikací) a dalších typů závislostního chování (dluhy, sociální propad atd.)
• Minimalizovat rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce
• Informovat o systému fungování orgánů státní správy a orgánů činných v trestním řízení (způsoby komunikace, práva a povinnosti)
• Upevnit či znovuvytvořit základní hygienické návyky
• Redukovat trestnou činnost edukací
• Navázat uživatele ke kontaktu s odborným zařízením

Strategickými a rozvojovými cíli jsou: 

• Ochrana společnosti před kontaktem s infekčním materiálem;
• Sledovat vývoj a změny na drogové scéně a flexibilně na ně reagovat;
• Zajištění kontinuálního a dostatečného financování služby
• Zajištění trvalé kvality služby pro naplnění standardů kvality a odborné způsobilosti.