Menu

Každý, kdo využívá služeb kontaktního centra má právo:

• Kdykoli přijít a odejít v rámci otevírací doby v rozsahu jedné hodiny denně (nezapočítává se doba strávená v zařízení při poskytování poradenství a krizové intervence), v KV 1,5 hodiny denně
• Svobodně vyjadřovat své názory, nikdo za ně nesmí být odsuzován, ale zároveň jimi nikdo nesmí urážet nebo omezovat druhé;
• Na ochranu před jakýmikoli formami zneužívání;
• Nebýt diskriminován kvůli tomu jaký kdo je, jak vypadá, čemu věří;
• Vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke své osobě a nahlížet do ní;
• Na ochranu osobních údajů;
• Podat stížnost s možností odvolání;
• Na poskytnutí informací, které uživatel služby potřebuje vědět (jedná se o informace spojených s výkonem sociální služby, nikoli informace o dalších uživatelích služby či pracovnících programu);
• Na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké uživatel potřebuje;
• Využít služby, jaké uživatel chce a potřebuje využít v rámci pravidel stanovených programem;
• Na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání;
• Na individuální přístup;
• Na vykání

Obecná pravidla služeb:

• Uživatel/zájemce vstupuje do služby v takovém stavu, aby byl schopen využít služby běžným způsobem.
• V prostorách služby udržujte pořádek a chovejte se slušně.
• V K-centru se smí uživatel zdržet celkem jednu hodinu denně (nezapočítává se poradenství), v KV 1,5 hodiny denně
• V prostorách služby je zakázána jakákoli sexuální aktivita.
• Do služby je zakázáno vnášet jakékoli předměty, které jsou zbraní či je lze použít jako zbraň. (posuzuje pracovník)
• Po odchodu z K-centra se uživatelé nepohybují v jeho blízkém okolí.
• V K-centru žádným způsobem nesmí uživatel distribuovat, aplikovat ani nabízet léky a drogy včetně alkoholu.
• V K-centru se nemluví o žádné trestné činnosti, která doposud nebyla v šetření PČR.
• Nepovoluje se žádný druh agrese – slovní, fyzická. Jak vůči ostatním uživatelům, tak vůči personálu K-centra a jeho vybavení.
• V K-centru se nepohybuje uživatel nikdy sám bez vědomí pracovníka. Uživatelé se pohybují pouze v prostorách pro ně určených.
• Je zakázáno konzumovat vlastní nápoje otevřené před vstupem do zařízení.
• V prostorách zařízení je zakázána jakákoli manipulace s vybavením služby bez vědomí pracovníků (tj. zákaz odcizovat cokoli ze služby).