Menu

Služba je veřejně přístupné bez ohledu na rasu uživatele služeb, jeho politické přesvědčení, náboženství, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Služba je určená osobám starším 15 let, rodičům a široké veřejnosti, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situace vlivem užití/užívání legálních a nelegálních drog či jiným patologickým chováním.

Primární cílová skupina:

• Hazardní hráči/hráčky, osoby ohrožené hazardním hráčstvím
• Osoby s látkovou závislostí na alkoholových a nealkoholových látkách – Rodiče, příbuzní, osoby blízké výše uvedených osob

Sekundární cílová skupina:

• Široká veřejnost v návaznosti na cíle služby.

Negativní vymezení cílové skupiny:

Negativním vymezením rozumíme osoby, kterým nejsou služby určeny nebo je nemohou využít. Do této cílové skupiny řadíme:

• Osoby, které nemluví česky či slovensky, z důvodu jazykové bariéry
• Osoby se zdravotním handicapem – zařízení nejsou bezbariérová (pokud to zdravotní handicap zájemce o službu a prostor služby umožňuje, je maximální snahou personálu zpřístupnit službu i osobám se zdravotním handicapem)