Menu

Každý, kdo využívá služeb Poradny pro závislosti a ambulantní léčbu má právo:

• Svobodně vyjadřovat své názory, nikdo za ně nesmí být odsuzován, ale zároveň jimi nikdo nesmí urážet nebo omezovat druhé
• Na ochranu před jakýmikoli formami zneužívání
• Nebýt diskriminován kvůli tomu jaký kdo je, jak vypadá, čemu věří
• Vědět o jakékoli dokumentaci vztahující se ke své osobě a nahlížet do ní; • na ochranu osobních údajů
• Podat stížnost s možností odvolání
• na poskytnutí informací, které uživatel služby potřebuje vědět
• Na poskytnutí služeb v takové míře, v jaké uživatel potřebuje
• Využít služby, jaké uživatel chce a potřebuje využít i bez předchozího objednání, pokud to umožňuje kapacita služby
• Na sebeurčení, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání
• Na individuální přístup
• Na vykání

Uživatelé/zájemci jsou povinni dodržovat v průběhu využívání služby uvedená pravidla:

• Uživatel/zájemce vstupuje do služby v takovém stavu, aby byl schopen využít službu běžným způsobem.
• V prostorách služby udržujte pořádek a chovejte se slušně.
• Do služby je zakázáno vnášet jakékoli předměty, které jsou zbraní či je lze použít jako zbraň. (posuzuje pracovník)
• Nepovoluje se žádný druh agrese – slovní, fyzická. Jak vůči ostatním uživatelům, tak vůči personálu služby a jejího vybavení.
• V prostorách služby je zakázána jakákoli manipulace s vybavením služby bez vědomí pracovníků (tj. zákaz odcizovat cokoli ze služby).
• V prostorách služby nesmí uživatel/zájemce žádným způsobem manipulovat, aplikovat ani nabízet léky a drogy včetně alkoholu.
• V případě, že uživatel nedorazí 3x na smluvený termín konzultace, dochází k ukončení smlouvy ze strany služby a její opětovné uzavření je umožněno nejdříve po 3 měsících. (Pracovník s uživatelem o jeho absenci průběžně hovoří a je upozorněn na případný postih)
• Na smluvené setkání docházejte včas. V opačném případě se vystavujete riziku, že nebudete přijati. • Pokud se nemůžete dostavit, omluvte se alespoň 24 hodin před plánovaným setkáním. V případě, že tak neučiníte, bude na to nahlíženo tak, že jste se nedostavil vůbec (pozdější omluva se považuje za absenci).