Menu

Zařízení se hlásí k principům poskytování sociálních služeb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost.

Poskytování služby se řídí těmito základními principy:

• Nízkoprahovost – snažíme se, aby služba byla pro cílovou skupinu maximálně dostupná. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty, pracovníky či efektivitu služby.
• Anonymita – je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem/zájemcem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat uživatelé/zájemci, rodiče, přátelé, partneři nebo příbuzní problémových uživatelů či závislých. Pokud sami nechtějí, nemusí o sobě uvádět žádné podrobnější informace či identifikační údaje. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace uživatele/zájemce způsobenou vstupem do zařízení, sbíráním dat či evidencí.
• Vycházet z individuálních potřeb osob – služby jsou poskytovány všem uživatelům/zájemcům na základě jejich individuálních potřeb. Protože každý jedinec funguje poněkud odlišně, nelze používat obecně u všech uživatelů drog stejné techniky, intervence či způsoby léčby.
• Respektování svobodné vůle – klademe důraz na to, aby uživatel/zájemce měl možnost volby.
• Veřejný přístup – veškeré služby jsou přístupné všem uživatelům/zájemcům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání či způsob její aplikace.
• Bezplatnost – všechny služby jsou poskytovány bezplatně.
• Flexibilita – služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám uživatelů/zájemců a drogové scény. Služba pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.
• Dodržování práv uživatelů – uživatelé/zájemci se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto je důležité vytvořit podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti.