Menu

Služba se hlásí k principům sociálních služeb deklarovaných zákonem 108/2006 Sb. Jako významný specifický princip svého fungování definuje nízkoprahovost.

Služba je nabízena tak, aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat službu.

Poskytování služby se řídí těmito základními principy:

• nízkoprahovost – snažíme se, aby služba byla pro cílovou skupinu maximálně dostupná. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu služby.

• anonymita – je základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi uživatelem/zájemcem a pracovníky zařízení. V anonymitě mohou zůstat uživatelé/zájemci, rodiče, přátelé, partneři nebo příbuzní uživatelů/zájemců. Anonymita pomáhá v maximální míře eliminovat možnost stigmatizace uživatele/zájemce způsobenou vstupem do služby, sbíráním dat či evidencí.

• vycházet z individuálních potřeb osob – služby jsou poskytovány všem uživatelům/zájemcům na základě jejich individuálních potřeb. Protože každý jedinec funguje poněkud odlišně, nelze používat obecně u všech uživatelů stejné techniky, intervence.

• respektování svobodné vůle – klademe důraz na to, aby uživatel/zájemce měl možnost volby. Uživatel/zájemce má právo rozhodnout se pro zvolený typ intervence a kdykoli své rozhodnutí změnit. Uživatelům/zájemcům napomáháme porozumět jejich rozhodnutím, což znamená konfrontovat je se zodpovědností za svůj život.

• veřejný přístup – veškeré služby jsou přístupné všem uživatelům/zájemcům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na rozsah problému, kvůli kterému uživatel do služby vstupuje.

• bezplatnost – všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

• flexibilita – služba se přizpůsobuje potřebám uživatelů/zájemců a pravidelně reviduje postupy práce a pravidla.

• dodržování práv uživatelů – uživatelé/zájemci se ocitají v nevýhodném postavení kvůli stigmatizaci ze strany většinové populace a jsou kráceni na svých právech. Proto je důležité vytvořit podmínky pro naplnění jejich práv v našem zařízení a pomoc jim při prosazování jejich opodstatněných zájmů ve vztahu k majoritní společnosti