Menu

Poslání

Posláním kontaktních center Světlo Kadaň z.s. je minimalizace sociálních a zdravotních rizik u osob se závislostí (látkovou i nelátkovou) a osob blízkých a tím ochrana cele společnosti před negativními dopady návykového chováni. Kontaktní centra usilují o změnu rizikového chování u klientů a vedeni klientů k životnímu stylu s výhledem abstinence.

Cíle

Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se závislostním chováním.

Cílem programu je poskytovat osobám služby vedoucí ke snížení škod na fyzickém a psychickém zdraví a ke snížení jejich sociální exkluze, usilovat o změnu rizikového chování uživatelů návykových látek a rovněž se snažit motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci osoby závislé. V rámci programu je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog – tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita, záněty žil …), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy…) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, uživatelovy dluhy na zdravotním pojištění …).

Obecnými cíli služby jsou:

• Navázat kontakt se skrytou populací uživatelů drog a osob závislých a vytvořit vzájemnou důvěru mezi nimi a pracovníky služby;
• Prohloubit již navázaný kontakt směrem ke změně rizikového chování klienta, od více rizikového k méně rizikovému (sdílení materiálu → pravidelná výměna; intravenózní aplikace → kombinace intravenózní aplikace a kapsle; intenzivní, častá aplikace/užívání → redukce apod., život na ulici → ubytovna, podnájem atd.);
• Podporovat klienty v získání, udržení a posílení motivace k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci);
• Nabízet podporu a pomoc klientům v situaci, kdy si sami neví rady, podporovat osoby k samostatnému řešení problému;
• Zvýšit informovanost cílové skupiny o možných rizicích spojených se současným způsobem života;
• Zvyšovat informovanost široké veřejnosti o závislostním chování a způsobech řešení negativní situace jednotlivců a rodin;
• Působit preventivně v oblasti šíření infekčních nemocí.

Strategickými a rozvojovými cíli jsou:

• Ochrana společnosti před kontaktem s infekčním materiálem;
• Sledovat vývoj a změny na drogové scéně a flexibilně na ně reagovat;
• Zajištění kontinuálního a dostatečného financování služby
• Zajištění trvalé kvality služby pro naplnění standardů kvality a odborné způsobilosti.