Menu

Poslání

Posláním Poradny pro závislosti a ambulantní léčbu je pomáhat osobám řešit problém s návykovým chováním (látkové i nelátkové závislosti), podporovat osoby v činnostech, které vedou ke změně nepříznivé sociální situace, a motivovat je k udržení pozitivní změny. Stejným způsobem pracovat s blízkými osobami a rodinnými příslušníky výše uvedených osob a s osobami, které jsou těmito problémy ohroženy.

Cíle

Cílem služby je zlepšení životní situace osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností či již k tomuto konfliktu vedl. 

Cílem služby je poskytovat uživatelům služby vedoucí ke snížení škod na psychickém zdraví a ke snížení jejich sociální exkluze, usilovat o změnu rizikového chování uživatelů drog a rovněž se snažit motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci.

V rámci služby je dalším cílem vytvoření a udržení kvalifikovaného týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání drog – tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita, záněty žil …), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, narušený spánkový režim a biorytmy…) a sociální (ztráta bydlení, zaměstnání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, uživatelovy dluhy na zdravotním pojištění …).

V souvislosti s cílovou skupinou je cílem: 

• Navazovat a udržovat vztah s cílovou skupinou
• Budovat vzájemnou důvěru
• Podporovat zvládání obtížných životních událostí, snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, způsobu života a rizikového chování
• Zvyšovat sociální schopnosti a dovednosti, podporu sociálního začlenění do komunity a celé společnosti, zajišťovat nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení
• Předcházet rizikovému chování u cílové skupiny plynoucí z neznalosti, sociálnímu vyloučení u cílové skupiny a sociálně nežádoucím jevům
• Napomáhat bezproblémovému a nekonfliktnímu fungování ve společnosti
• Napomáhat zmírňování negativních důsledků plynoucích z obtížných životních situací, sociálně nežádoucích jevů a sociálního vyloučení, do kterých se uživatelé služby dostali
• Napomáhat k aktivizaci životního stylu cílové skupiny