Menu

Uživatel může podat stížnost:  

1. ústní formou: sdělit stížnost (stížnost je řešena bezodkladně v rámci kontaktu s uživatelem):

• Terénnímu pracovníkovi
• Vedení Terénního programu

2. písemnou formou:

• Kniha přání a stížností (pracovníci odpovídají na případné dotazy či stížnosti do 14 dnů od podání stížnosti

• Oficiálním dopisem na adresu služby – odpověď či vyjádření ze strany vedoucího programu je nejpozději do 14 dnů adresována na adresu uvedenou ve stížnosti. Pokud je pro uživatele v písemné podobě od vedoucího zařízení vyřízení stížnosti nepřijatelné či nedostačující, může svou stížnost adresovat manažerovi sekce či řediteli, který opět po prošetření stížnosti písemně sděluje uživateli vyjádření a to nejpozději do 14 dnů.

     • Vedoucí Terénních programů – Kadaňsko: Bc. J. Urbánková, Budovatelů 1720, 732 01 Kadaň
     • Vedoucí Terénních programů – Chomutovsko: Bc. J. Šroub, Hálkova 224, 430 01 Chomutov
     • Vedoucí Terénního programu Karlovy Vary a přilehlé obce: Mgr. Nikola Kužvartová, DiS., Sportovní 359/32, 360 01 Karlovy Vary

V posledním případě je možné, aby si uživatel stěžoval u vedení organizace:

• Jan Hudák, Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň

Stížnost musí být adresována na adresu organizace. Nutné je dodržet předcházející postup. Pokud bude postup dodržen, je stížnost projednána a sdělena do 14 dnů uživateli písemnou formou. V případě, že postup není dodržen organizace si tak vymezuje právo na stížnost nereagovat v době do 14 dnů od podání stížnosti, ale prodlužuje lhůtu až na měsíc. 

Uživatel se může proti rozhodnutí o vyřízení stížnosti odvolat a to vždy na nadřazený orgán, který rozhodnutí vydal, a to nejpozději do 14 dnů od přijetí rozhodnutí.

V případě, že pravidla pro vyřizování stížnosti nestačí pro uspokojení uživatele/zájemce, je seznámen s tím, že může podat stížnost Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Asociaci neziskových organizací a instituce zabývající se ochranou lidských práv:

• Ministerstvo práce a sociální věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, email: posta@mpsv.cz
• Asociace nestátních organizací, Koněvova 95, 130 00 Praha 3, tel.: 777 744 660, email: ano@asociace.org
• Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, podatelna@ochrance.cz o oddělení rovného zacházení – 542 542 389 o oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody a ochrany práv dětí – 542 542 366
• Liga lidských práv, Burešova 6, 602 00 Brno, tel.: 545 210 446, email: brno@llp.cz
• Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha – Smíchov, tel.: 220 515 223, email: sekr@helcom.cz